Plastmo Polska Sp.z o.o.

   
   
ACO Nordic Group Privacy Policy   Polityka Prywatności Grupy ACO Nordic
We respect your right to privacy. This privacy statement explains our policy regarding the collection, use, disclosure and protection of Personal Data. This privacy statement follows the regulations in GDPR and applies to the collection and use of Personal Data about you by ACO Nordic Group and group member companies (“ACO”, “we” or “us”).   Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia nasze zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest zgodne z przepisami w zakresie RODO i ma zastosowanie do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych o Tobie przez ACO Nordic Group i firm należących do grupy ("ACO", "my" lub "nas").
In certain circumstances, we may provide you with additional information about our use of your Personal Data, for example as part of a special offer or specific services. Since we regularly review our policies and practices, your comments are always welcome. We reserve the right to change this Privacy Policy at any time. The date of the latest version of the Privacy Policy can be found on bottom of the page. Any new modified or amended Privacy Policy will apply as per the revision date.   W pewnych okolicznościach możemy dostarczyć dodatkowych informacji na temat naszego wykorzystania danych osobowych, na przykład w ramach oferty specjalnej lub określonych usług. Ponieważ regularnie sprawdzamy nasze zasady i praktyki, Twoje komentarze są zawsze mile widziane. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Data ostatniej wersji Polityki prywatności znajduje się na dole strony. Wszelkie nowe lub zmienione zasady polityki prywatności będą obowiązywać zgodnie z datą przeglądu.

Contents

 1. What is Personal Data?
 2. Collection of Personal Data
 3. Use of Personal Data by ACO Nordic Group
 4. Sharing of Personal Data
  Order Fulfilment
  Service Providers and Contractors
  Third Party Services
 5. Protection of Personal Information
 6. Choice; Updating Your Account Data
 7. Apps and Online Specifics
  Links to Other Sites
 8. Questions or Concerns
 9. Cookie Policy
 
Spis treści
 1. Co to są dane osobowe?
 2. Gromadzenie danych osobowych
 3. Wykorzystywanie danych osobowych przez ACO Nordic Group
 4. Udostępnianie danych osobowych
  Realizacja zamówień
  Dostawcy usług i wykonawcy
  Usługi stron trzecich
 5. Ochrona danych osobowych
 6. Wybór; Aktualizacja danych konta
 7. Aplikacje i specyfikacje online
  Linki do innych stron
 8. Pytania lub wątpliwości
 9. Polityka Cookie
A. What is Personal Data ?   A. Co to są dane osobowe ?
Personal Data is information relating to an identified or identifiable individual, such as a name, address, telephone number, e-mail address, Internet (IP) address and information about purchases. This Data is created when you as a customer or vendor disclose information about e.g. purchase and sales representatives engaging in transactions with us.   Dane osobowe to informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres -mail, adres internetowy (IP) i informacje o zakupach. Te dane są tworzone, gdy Ty – jako klient lub sprzedawca – ujawniasz informacje na temat, np. przedstawicieli handlowych angażując się w transakcje z nami.
Personal Data does not include "aggregate" information. Aggregate information is data we collect about a group or category of products, services or customers, from which individual customers cannot be identified. In other words, information about what you purchase may be collected and combined with information about how others purchase, but no Personal Data will be included in the resulting data. Likewise, information about the products you purchase may be collected and combined with information about the products purchased by others. Aggregate data helps us  understand trends and customer needs so that we can better consider new products and services, and tailor existing products and services to future demands.   Dane osobowe nie zawierają informacji "zagregowanych". Informacje zbiorcze to dane, które zbieramy o grupie lub  kategorii produktów, usług lub klientów, od których nie można zidentyfikować poszczególnych klientów. Innymi  słowy, informacje o tym, co kupujesz, mogą być gromadzone i łączone z informacjami o sposobie zakupu innych osób, ale żadne dane osobowe nie będą uwzględniane w wynikowych danych. Podobnie, informacje o zakupionych produktach mogą być gromadzone i łączone z informacjami o produktach zakupionych przez innych. Dane zagregowane pomagają nam zrozumieć trendy i potrzeby klientów, dzięki czemu możemy lepiej rozważyć nowe produkty i usługi oraz dostosować istniejące produkty i usługi do przyszłych wymagań.
     
B. Collection of Personal Data   B. Gromadzenie danych osobowych
We collect Personal Data when you:
 • Place an order or purchase products or services as part of a retailer purchase department, or return or exchange items;
 • Contact us for any reason including questions, inquiries, comments, complaints or requests; such as by replying to enquiries by mail, or by telephone through customer service or in person at one of our locations;
 • Participate in any of our trainings and courses;
 • Sign up for or participate in our various Services provided by third party suppliers and
 • Enter into a contest or sweepstakes or respond to one of our surveys.
  Zbieramy dane osobowe, gdy:
 • składasz zamówienia oraz kupujesz produkty lub usługi w ramach działu zakupów oraz gdy zwracasz lub wymieniasz produkty;
 • kontaktujesz się z nami z dowolnego powodu, w tym z powodu zapytań, komentarzy, skarg lub wniosków; odpowiadając na zapytania złożone pocztą lub telefonicznie poprzez obsługę klienta lub osobiście w jednej z naszych lokalizacji;
 • uczestniczysz w którymkolwiek z naszych szkoleń i kursów;
 • zarejestrujesz się lub skorzystasz z naszych usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych;
 • weźmiesz udział w konkursie czy loterii lub gdy odpowiesz na jedną z naszych ankiet.
We may also take video footage on our properties to protect the rights, property or safety of ACO Nordic Group, its customers, employees, or the public.   Możemy również nagrać materiał wideo na temat naszych nieruchomości w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa ACO Nordic Group, jej klientów, pracowników lub społeczeństwa.
In addition, we automatically collect some information when you visit our website, such as your computer's IP address or your device ID and operating system, the site from which you linked to us, your site activity, the time and date of your visit, and your purchases. This information may be collected by "cookies" and web beacons. Please see our Cookie Policy for more details.   Ponadto automatycznie zbieramy niektóre informacje podczas odwiedzania naszej witryny, takie jak adres IP komputera lub identyfikator urządzenia i system operacyjny, witryna, z której się do nas łączysz, aktywność w witrynie, czas i data wizyty oraz twoje zakupy. Informacje te mogą być zbierane za pomocą "ciasteczek" i sygnałów nawigacyjnych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.
We also receive information from third parties who help us correct our records, prevent fraud, and provide Third Party Services (see Third Party Services below) or special promotions or products.   Otrzymujemy również informacje od stron trzecich, które pomagają nam poprawić naszą dokumentację, zapobiegać oszustwom oraz świadczyć usługi stron trzecich (patrz Usługi stron trzecich poniżej) lub specjalne promocje lub produkty.
We may combine any of this information with the other Personal Data we maintain about you, including for the purposes of better tailoring any promotional or marketing materials that we send you.   Możemy połączyć dowolne z tych informacji z innymi Danymi Osobowymi, które przechowujemy na Twój temat, w tym, w celu lepszego dopasowania wszelkich materiałów promocyjnych lub marketingowych, które Ci wysyłamy.
     
C. Use of Personal Data by ACO Nordic Group   C. Wykorzystywanie danych osobowych przez ACO Nordic Group
The Personal Data we collect is generally used to process your requests or transactions, provide you with high-quality service, tell you about opportunities we think will be of interest and administer your account, including distribution of our own surveys and publications. For example, we may use your telephone number, your e-mail or your postal address to:
 • Alert you about product recalls or safety issues;
 • Managing the provision of goods, services and privileges to you, processing exchanges or returns, for fraud detection and identification purposes;
 • Managing invoicing, accounting and information security services related to our transactions with your company;
 • Protecting against harm to the rights, property or safety of ACO Nordic Group, its customers, employees, or the public;
 • Internal management purposes, including planning, resource allocation, policy development, quality improvement, monitoring, audit, evaluation and reporting;
 • Send notifications (via email or SMS/text message) related to your purchases, such as purchase confirmations or delivery schedules;
 • Provide you with news, promotional information, coupons, offers, other information from ACO Nordic Group and selected partners and product recommendations ("Promotional Information"). You may contact us at any time to decline Promotional Information (see Choice below).
  Dane osobowe, które zbieramy, są zwykle używane do przetwarzania Twoich żądań lub transakcji, dostarczania wysokiej jakości usług, informowania o możliwościach, które naszym zdaniem mogą być interesujące, oraz administrowania Twoim kontem, w tym dystrybucji naszych własnych ankiet i publikacji. Na przykład możemy użyć Twojego numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu pocztowego do:
 • powiadomienia Cię o wycofaniu produktu lub o kwestiach bezpieczeństwa;
 • zarządzania dostarczaniem towarów, usług i przywilejów, przetwarzania wymiany lub zwrotów, w celu wykrywania oszustw i ich identyfikacji;
 • zarządzania usługami fakturowania, księgowości i bezpieczeństwa informacji, związanych z naszymi transakcjami z Twoją firmą;
 • ochrony przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa ACO Nordic Group, jej klientów, pracowników lub społeczeństwa;
 • wewnętrznych celów zarządzania, w tym planowania, alokacji zasobów, opracowywania polityki, podnoszenia jakości, monitorowania, audytu, oceny i raportowania;
 • wysyłania powiadomień (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS/wiadomości tekstowej) związanych z zakupami, tj. potwierdzenia zakupu lub harmonogramy dostaw;
 • dostarczania wiadomości, informacji promocyjnych, kuponów, ofert, rekomendacji produktów, innych informacji od ACO Nordic Group oraz wybranych partnerów ("Informacje promocyjne"). Możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami, aby zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych (patrz punkt F. poniżej).
We do not collect any sensitive Personal Data unless required by law, or consent has been given.   Nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych osobowych, chyba że jest to wymagane przez prawo lub uzyskano zgodę.
D. Sharing of Personal Data   D. Udostępnianie danych osobowych
We share information in these circumstances:   Udostępniamy informacje w poniższych okolicznościach:
Order Fulfilment
We may provide to a third party information necessary to process a transaction or fulfil an order you have placed with us. However, we give suppliers, and others involved in the distribution chain only the information needed to provide you the products or services you order, such as shipping and/or billing address, e-mail address, telephone number and product orders. We are not responsible for any information you provide directly to these parties, and we encourage you to become familiar with their practices before disclosing information directly to them.
  Realizacja zamówień
Możemy dostarczyć osobie trzeciej informacje niezbędne do przetworzenia transakcji lub realizacji złożonego przez nas zamówienia. Dostawcom i innym osobom zaangażowanym w łańcuch dystrybucji dajemy jedynie informacje potrzebne do dostarczenia zamówionych produktów lub usług, takich jak adres wysyłki i/lub fakturowania, adres e-mail, numer telefonu i zamówienia produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje, które przekazujesz bezpośrednio tym stronom, i zachęcamy do zapoznania się z ich praktykami przed ujawnieniem informacji bezpośrednio do nich.

Service Providers and Contractors
From time to time we engage unaffiliated third parties and their affiliates, agents and subcontractors (“Service Providers”) to perform certain technological or administrative services on our behalf. For example, ship goods, distribute emails, process rebates or analyze and correct or update our data. We also may use a Service Provider to host and administer one or more of our Sites, process and store data, and fulfil similar technology-related functions on our behalf. In these circumstances, the Personal Data that the Service Provider receives is limited to only the Personal Data held by us that they need in order to render their service to us. We have engaged Service Providers to provide us with cloud computing services. Cloud computing is the provision of networkbased services, located on remote computers, that allow individuals and businesses to use software and hardware operated by third parties. Examples of these services include online file storage, webmail and online business applications, or CRM tools. Service Providers have policies and processes in place to ensure that the confidentiality of information in their care is properly safeguarded at all times. As of the date of this policy, our cloud computing Service Provider processes and stores information mainly in the European Union (ACO  Data Centre in Rendsburg, Germany), however this is subject to future change.

 
Dostawcy usług i wykonawcy

Od czasu do czasu angażujemy niepowiązane strony trzecie oraz ich podmioty stowarzyszone, agentów i podwykonawców ("Dostawcy usług") w celu wykonywania pewnych usług technologicznych lub  administracyjnych w naszym imieniu. Na przykład, wysyłają towary, rozpowszechniają e-maile, przetwarzają rabaty oraz analizują i poprawiają lub aktualizują nasze dane. Możemy również skorzystać z usług Usługodawcy, aby hostować i administrować jedną lub większą liczbą witryn, przetwarzać i przechowywać dane oraz spełniać podobne funkcje technologiczne w naszym imieniu. W takich okolicznościach, dane osobowe, które otrzymuje Usługodawca, są ograniczone wyłącznie do przechowywanych przez nas Danych Osobowych, które są im potrzebne w celu świadczenia nam usług. Zaangażowaliśmy Dostawców Usług, którzy świadczą usługi cloud computing. Przetwarzanie w chmurze to świadczenie usług sieciowych zlokalizowanych na komputerach zdalnych, które umożliwiają osobom fizycznym i firmom korzystanie z oprogramowania i sprzętu obsługiwanego przez strony trzecie. Przykłady takich usług obejmują przechowywanie plików online, pocztę internetową, aplikacje biznesowe online lub narzędzia CRM. Dostawcy usług mają wdrożone zasadyi procesy, aby zapewnić, iż poufność informacji, pozostających pod ich opieką, jest zawsze zapewniona. Od daty obowiązywania niniejszej polityki nasz dostawca usług w chmurze przetwarza i przechowuje informacje głównie w Unii Europejskiej  (Centrum danych ACO w Rendsburgu w Niemczech), jednak może to ulec zmianie w przyszłości.
You acknowledge that if Service Providers provide services from other countries, your Personal Data may be processed and stored in these countries and the governments, courts or law enforcement or regulatory agencies of these jurisdictions may be able to obtain disclosure of your Personal Data through a lawful order.   Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli Usługodawca świadczy usługi z innych krajów, Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane w tych krajach, a rządy, sądy, organy ścigania lub agencje regulacyjne w tych jurysdykcjach mogą uzyskać możliwość ujawnienia Twoich Danych Osobowych za pomocą zgodnych z prawem zamówień.
If any of these service providers need access to your Personal Data, we require them to use it only to perform the services for us. We also require that they maintain the confidentiality of the information and/or return the information to us when they no longer need it.   Jeśli któryś z tych usługodawców potrzebuje dostępu do Twoich Danych Osobowych, wymagamy od nich korzystania z nich tylko w celu świadczenia usług dla nas. Wymagamy również, aby zachowali oni poufność informacji i/lub zwracali nam informacje, gdy już ich nie potrzebują.
Except as set out above, we do not sell, rent, share or disclose the Personal Data without your consent.   Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy, nie udostępniamy ani nie ujawniamy danych osobowych bez Twojej zgody.
Third Party Services
You may purchase products and services offered by us through third parties, such as retail stores. ("Third Party Services"). If you purchase, apply for or request Third Party Services, information you provide will be shared with the third party offering the Third Party Service.
  Usługi stron trzecich
Możesz kupować produkty i usługi oferowane przez nas za pośrednictwem stron trzecich, takich jak sklepy detaliczne ("Usługi stron trzecich"). W przypadku zakupu, złożenia wniosku lub zlecenia usług stron trzecich udostępniane przez użytkownika informacje będą udostępniane podmiotowi zewnętrznemu oferującemu usługę stron trzecich.
We may share your name, postal address, and email address with these third parties so they may notify you of their offerings or services, and to evaluate new and existing products, offerings or services. If you prefer that we do not share Information with these third parties, you can contact us at any time (see Choice below).   Możemy udostępniać twoje imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail stronom trzecim, aby mogły powiadomić Cię o swoich ofertach lub usługach oraz aby ocenić nowe i istniejące produkty, oferty lub usługi. Jeśli wolisz, abyśmy nie udostępniali informacji osobom trzecim, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie (patrz punkt F. poniżej).
These third parties’ use of your information is subject to their own privacy practices and policies, and we encourage you to become familiar with their privacy practices and policies as made available to you.   Wykorzystywanie tych informacji przez osoby trzecie podlega ich własnym praktykom i polityce prywatności, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ich praktykami i zasadami ochrony prywatności, które zostały udostępnione.
E. Protection of Personal Information   E. Ochrona danych osobowych
We have physical, administrative and technical security measures in place to protect Personal Data from loss, misuse or alteration while it is under our control.   Dysponujemy fizycznymi, administracyjnymi i technicznymi środkami bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianami, gdy są one pod naszą kontrolą.
F. Choice; Updating Your Account Data   F. Wybór; Aktualizacja danych konta
We give you choices related to use of your Personal Data to send you Promotional Information.   Dajemy Ci wybór związany z wykorzystaniem Twoich danych osobowych w celu wysyłania informacji promocyjnych.
If you wish to update your marketing preferences, or if you have questions concerning our information practices, you can contact your local Customer Care Centre and/or ACO Nordic Group IT.   Jeśli chcesz zaktualizować swoje preferencje marketingowe lub masz pytania dotyczące naszych praktyk informacyjnych, możesz skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta i/lub ACO Nordic Group IT.
If you choose not to receive promotional materials from us, we will also no longer share your information with our providers of Third Party Services to use for marketing purposes.   Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać od nas materiałów promocyjnych, nie będziemy już udostępniać Twoich informacji naszym dostawcom usług zewnętrznych w celu wykorzystania ich do celów marketingowych.
G. Apps and Online Specifics   G. Aplikacje i specyfikacje online
Links to Other Sites
From our website, you can link to websites of third parties who we allow to offer goods, information and/or Third Party Services. If it is not clear from the context that you are being directed to a third party site, we endeavor to notify you that you are visiting a site where a different privacy policy applies. In general, anyPersonal Data you provide on the linked pages is provided directly to that third party and is subject to that third party's privacy policy. We are not responsible for the content or privacy and security practices and policies of websites to which we link. We encourage you to learn about their privacy and security practices and policies before providing them with Personal Data.
  Linki do innych stron
Na naszej stronie internetowej można umieszczać łącza do stron internetowych stron trzecich, którym zezwalamy na oferowanie towarów, informacji i/lub usług. Jeśli z kontekstu nie wynika jasno, że użytkownik jest przekierowywany do witryny innej firmy, staramy się powiadomić Cię, że odwiedzasz witrynę, na której obowiązuje inna polityka prywatności. Zasadniczo wszelkie dane osobowe podane na połączonych stronach są przekazywane bezpośrednio stronom trzecim i podlegają polityce prywatności tej strony trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa stron internetowych, do których się odnosimy. Zachęcamy do zapoznania się z ich praktykami i zasadami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa przed przekazaniem im danych osobowych.
H. Questions or Concerns    H. Pytania lub wątpliwości
If you have any questions or concerns about this privacy statement or would like to contact us for any reason, you can contact ACO Nordic Group IT.   Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego oświadczenia o prywatności lub chciałbyś się z nami skontaktować z dowolnego powodu, możesz skontaktować się z ACO Nordic Group IT.
I. Cookie Policy   I. Polityka Cookie
We may collect cookies and Web beacon information when you browse to any of the ACO Nordic group sites. Cookies are small files that are stored on your computer and Web beacons are electronic images that allow us to count visitors visiting certain Web pages, to access cookies, and to analyze whether advertising banners on our site or other sites were effective. They enable us to monitor online activity. When you first access the website, you will be asked if you consent to our use of cookies. If you do not consent, the website will not load properly.   Możemy zbierać pliki cookie i informacje w sieci Web podczas przeglądania dowolnej witryny grupy ACO Nordic. Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika, a sygnały nawigacyjne w sieci Web to obrazy elektroniczne, które pozwalają nam liczyć użytkowników odwiedzających określone strony internetowe, uzyskiwać dostęp do plików cookie oraz analizować, czy banery reklamowe w naszej witrynie lub na innych stronach były skuteczne. Umożliwiają nam monitorowanie aktywności online. Kiedy po raz pierwszy wejdziesz na  stronę internetową, zostaniesz zapytany, czy zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, witryna nie zostanie załadowana poprawnie.
Like most websites, we use cookies to log your IP address, identify your browser type, and log the date and time of your activities. We use this information for system administration, troubleshooting, fraud investigation, communications from ACO Nordic (only) and optimizing your experience. For example, we may customize our home page for you, better display pages according to your browser type, and/or deliver customized product recommendations and email. Cookies are not spyware, and ACO does not collect multi-site data or, with the exception of Google Analytics, share information with others that we gather through cookies. Cookies help us to customize our home page for you and to better display pages according to your browser type. (In order to control the ability of website providers to place cookies on your computer, you should consult your browser’s “Options” and “Help” pages to learn how to adjust your settings to suit your privacy preferences.)   Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, używamy plików cookie do rejestrowania adresu IP, identyfikowania rodzaju przeglądarki oraz rejestrowania daty i godziny twoich działań. Używamy tych informacji do administrowania systemem, rozwiązywania problemów, dochodzenia w sprawie oszustw, komunikacji z ACO Nordic (tylko) i optymalizacji Twoich wrażeń. Na przykład możemy dostosować naszą stronę główną, lepiej wyświetlać strony zgodnie z typem przeglądarki i/lub dostarczać spersonalizowane rekomendacje produktów i pocztę e-mail. Pliki cookie nie są programami szpiegującymi, a ACO nie zbiera danych z wielu witryn, z wyjątkiem Google Analytics, lub udostępnia informacje innym osobom, które zbieramy za pomocą plików cookie. Pliki cookie pomagają nam dostosować naszą stronę główną i lepiej wyświetlać strony zgodnie z typem przeglądarki. (aby kontrolować zdolność dostawców witryn do umieszczania plików cookie na komputerze, należy zapoznać się ze stronami "Opcje" i "Pomoc" przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia do swoich preferencji prywatności).
We share your IP address, but no other Personal Data, with Google Analytics in order to obtain data about how our website is accessed and used. If you do not wish your IP address to be tracked for this purpose, you may opt-out of Google Analytics by following the steps found at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.   Udostępniamy Twój adres IP, ale nie inne dane osobowe, Google Analytics w celu uzyskania danych o tym, w jaki sposób nasza strona internetowa jest dostępna i używana. Jeśli nie chcesz, aby Twój adres IP był śledzony w tym celu, możesz zrezygnować z Google Analytics, wykonując czynności opisane na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Finally, we use web beacons to determine when and how many times a page has been viewed. Again, we use this information for our own marketing purposes.   Używamy również sygnałów nawigacyjnych w Internecie, aby określić, kiedy i ile razy strona była oglądana. Ponownie wykorzystujemy te informacje do własnych celów marketingowych.
If you would like help clearing cookies, please contact ACO Nordic Group IT. If you clear cookies you will need to accept our cookie policy upon your next visit to our website.   Jeśli potrzebujesz pomocy w usuwaniu plików cookie, skontaktuj się z ACO Nordic Group IT. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz zaakceptować naszą politykę dotyczącą plików cookie podczas kolejnej wizyty na naszej stronie.