Plastmo Polska Sp.z o.o.

Pobierz gwarancję w formacie PDF

GWARANCJA na SYSTEM RYNNOWY PLASTMO METAL
wykonany z blachy tytan-cynkowej
na zgodność z normą PN-EN 612:2006

1.  Gwarancja obowiązuje tylko dla systemu zamontowanego na terenie Polski.

2.  Gwarancja jest ważna wraz z dowodem zakupu, tj. fakturą VAT bądź paragonem fiskalnym.

3.  Plastmo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach jako Producent elementów systemu rynnowego PLASTMO METAL udziela
     10-letniej gwarancji, licząc od dnia zakupu, na elementy systemu wykonanego z blachy tytan-cynkowej.

4.  Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy zachowaniu poniższych zasad i warunków:
   - transport i przechowywanie odbywały się zgodnie z zaleceniami Producenta, właściwie dla każdego rodzaju materiału,
     w normalnych warunkach środowiskowych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie
     www.plastmo.pl w zakładce instrukcja składowania i transportu;
   - system rynnowy z blachy tytan-cynkowej został zamontowany nie później niż w ciągu 7 dni od momentu wystawienia
     faktury zakupu;
   - zastosowano się do wszystkich zasad i zaleceń zawartych w instrukcji montażu oraz w materiałach informacyjnych
     dotyczących systemu rynnowego PLASTMO METAL. Instrukcje oraz materiały informacyjne dostępne są na stronie
     www.plastmo.pl  w zakładce instrukcja montażu;
   - montaż wykonała wykwalifikowana ekipa dekarska;
   - instalacja została zamontowana wyłącznie z elementów systemu rynnowego PLASTMO METAL wykonanych z jednego rodzaju
     blachy, do montażu elementów systemu rynnowego użyto mocowań (śrub itp.) o właściwej klasie dla wybranego rodzaju
     systemu rynnowego.

5.  Gwarancja nie obejmuje:
    - niewłaściwego przechowywania i transportu elementów systemu przed zamontowaniem; 
    - instalacji systemu niezgodnie z instrukcją montażu, zaleceniami Producenta, a także przy zastosowaniu podczas
      montażu niewłaściwych metod, dodatków oraz narzędzi; 
    - wykorzystania elementów systemu rynnowego niezgodnie z przeznaczeniem; 
    - niewłaściwej eksploatacji i braku czyszczenia instalacji poziomych i pionowych z odpadów biologicznych i innych; 
    - systemu, w którym dokonane zostały samodzielne naprawy i przeróbki;
    - naturalnych procesów zachodzących na powierzchniach blachy tytan-cynkowej w tym np. pojawiania się białego nalotu
      czy patynowania;
    - systemu zamontowanego w środowisku szczególnie narażonym na korozję lub chemicznie agresywnym.

6.  Gwarancją nie są objęte elementy systemu poddawane działaniu substancji korozjogennych, w tym w szczególności
     substancji chemicznych, dymu, kondensacji i popiołu, pyłu cementowego, nawozów naturalnych i innych, działania
     siły wyższej tzn. zjawisk przyrody, wojny itp.

7.  Wszelkie reklamacje objęte niniejszą gwarancją muszą być zgłoszone w formie pisemnej - listem poleconym na adres
     Sprzedawcy lub bezpośrednio na adres siedziby Plastmo Polska Sp. z o.o. w Jankach ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn.
     Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu systemu rynnowego oraz w przypadku ewidentnej konieczności,
     dokumentację zdjęciową reklamowanego produktu.

8.  W przypadku przesłania reklamacji na adres Sprzedawcy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne przekazanie jej w formie
     pisemnej, listem poleconym do Plastmo Polska Sp. z o.o. w Jankach ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn wraz z wymaganym
     dowodem zakupu oraz w przypadku ewidentnej konieczności, z dokumentacją zdjęciową produktu, którego reklamacja
     dotyczy; w przypadku gdy towar nie został jeszcze zamontowany – do reklamacji powinien być dołączony tenże towar.

9.  Jeśli wada towaru ujawniła się po jego zamontowaniu, Plastmo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania
     przez Przedstawiciela Techniczno-Handlowego Spółki kontroli zamontowanego systemu. Kontrola ta dokonywana jest
     przez przeprowadzenie oględzin systemu rynnowego w terminie ustalonym z Nabywcą uprawnionym do gwarancji,
     w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji; w przypadku niemożności dokonania oględzin w ww. terminie z uwagi
     na brak kontaktu ze zgłaszającym reklamację i niemożność ustalenia dokładnego terminu oględzin lub z uwagi
     na warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokonanie oględzin (śnieg na dachu, porywiste wichry), oględziny
     przeprowadzone zostaną w innym, pierwszym możliwym terminie.

10. Uniemożliwianie, utrudnianie lub odmowa dostępu Przedstawicielowi Techniczno-Handlowemu Spółki do miejsca
     zamontowania reklamowanego systemu rynnowego jest równoznaczne z rezygnacją z uprawnień przewidzianych
     w gwarancji.

11. Reklamacja rozpatrzona zostanie przez Plastmo Polska Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin
     reklamowanego towaru w miejscu jego zamontowania; jeśli zaś towar nie został zamontowany – w terminie 14 dni
     od dnia jego dostarczenia do Plastmo Polska Sp. z o.o.

12. W przypadku uznania reklamacji Plastmo Polska Sp. z o.o., w terminie 14 dni zwraca Nabywcy zapłaconą cenę
     za reklamowany towar, naprawia bądź wymienia na towar  wolny od wad w ilości i asortymencie odpowiadającym
     towarowi uznanemu za wadliwy.

13. Wybór sposobu realizacji reklamacji (naprawa, dostarczenie wolnego od wad, zwrot ceny) pozostaje w gestii
     Plastmo Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialność Plastmo Polska Sp. z o.o. z tytułu gwarancji obejmuje koszty
     transportu towaru wolnego od wad do miejsca, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wad;
     odpowiedzialność Plastmo Polska Sp. z o.o. nie obejmuje natomiast kosztów demontażu towaru wadliwego
     i montażu towaru wolnego od wad.

14. W przypadku realizacji reklamacji poprzez zwrot zapłaconej ceny, nastąpi on na rachunek bankowy wskazany
     w oświadczeniu reklamacyjnym; po otrzymaniu zwrotu ceny Nabywca zobowiązany jest wydać
     Plastmo Polska Sp. z o.o. wadliwy towar.

15. Plastmo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz zaprzestania produkowania systemu
     reklamowanego przez Nabywcę.

16. W przypadku wymiany reklamowanego towaru Plastmo Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
     za różnice odcienia lub połysku nowych elementów wolnych od wad w stosunku do zainstalowanych wcześniej
     na dachu Nabywcy.

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu rękojmi
     za wady fizyczne rzeczy. Informacje na temat postępowania w przypadku reklamacji jak i wszystkie materiały
     informacyjne w tym instrukcje montażu dostępne są na stronie  www.plastmo.pl.

Informacje na temat postępowania w przypadku reklamacji jak i wszystkie materiały informacyjne w tym instrukcje
montażu dostępne są na stronie
www.plastmo.pl.

facebook