Plastmo Polska Sp.z o.o.

Pobierz gwarancję w formacie PDF

GWARANCJA na SYSTEM RYNNOWY PLASTMO METAL
wykonany z blachy powlekanej
na zgodność z normą PN-EN 612:2006

 

1.   Gwarancja obowiązuje tylko dla systemu zamontowanego na terenie Polski.

2.   Gwarancja jest ważna wraz z dowodem zakupu, tj. fakturą VAT bądź paragonem fiskalnym.

3.   Plastmo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, jako Producent elementów systemu rynnowego PLASTMO METAL
      udziela 10-letniej gwarancji, licząc od dnia zakupu, na elementy systemu wykonanego z blachy powlekanej
      tj. rynna i rura oraz 5 letniej gwarancji, licząc od dnia zakupu, na pozostałe elementy powlekane metodą
      elektrostatyczną.

4.   Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy zachowaniu poniższych zasad i warunków:
     - transport i przechowywanie odbywały się zgodnie z zaleceniami Producenta, właściwie dla każdego typu
       materiału, w normalnych warunkach środowiskowych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są
       na stronie www.plastmo.pl w zakładce instrukcja składowania i transportu.  System rynnowy z blachy
       powlekanej został zamontowany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od momentu wystawienia faktury zakupu.
    - zastosowano się do wszystkich zasad i zaleceń zawartych w instrukcji montażu oraz w materiałach
       informacyjnych dotyczących systemu rynnowego PLASTMO METAL. Instrukcje oraz materiały informacyjne dostępne
       są na stronie www.plastmo.pl w zakładce instrukcja montażu;
    - montaż wykonała wykwalifikowana ekipa dekarska;
    - instalacja została zamontowana wyłącznie z elementów systemu rynnowego PLASTMO METAL wykonanych z jednego
      rodzaju blachy;
    - do montażu elementów systemu rynnowego użyto mocowań (śrub itp) o właściwej klasie dla wybranego rodzaju
      systemu rynnowego - wszystkie brzegi cięte (inaczej niż fabrycznie) zostały odpowiednio zabezpieczone -
      raz do roku rynny i rury spustowe są czyszczone z odpadów biologicznych oraz innych materiałów blokujących
      prawidłowy odpływ wody, przy czym ciężar dowodu regularnego dokonywania takiego czyszczenia spoczywa
      na Nabywcy.

5.    Gwarancja nie obejmuje:
     - niewłaściwego przechowywania i transportu elementów systemu przed zamontowaniem; 
     - instalacji systemu niezgodnie z instrukcją montażu, zaleceniami Producenta, a także przy zastosowaniu podczas
       montażu niewłaściwych metod, dodatków oraz narzędzi; 
     - wykorzystania elementów systemu rynnowego niezgodnie z przeznaczeniem
     - niewłaściwej eksploatacji braku czyszczenia instalacji poziomych i pionowych z odpadów biologicznych i innych; 
     - systemu, w którym dokonane zostały samodzielne naprawy i przeróbki;
     - zmian barwy elementów wykonanych z blach powlekanych; 
     - korozji i drobnych rozwarstwień na ciętych brzegach (również fabrycznie); 
     - systemu zamontowanego w środowisku szczególnie narażonym na korozję lub chemicznie agresywnym.

6.    Gwarancją nie są objęte elementy systemu poddawane działaniu substancji korozjogennych, w tym
       w szczególności substancji chemicznych, dymu, kondensacji popiołu, pyłu cementowego, nawozów naturalnych
       i innych, działania siły wyższej tzn. zjawisk przyrody, wojny itp. 

7.   Wszelkie reklamacje objęte niniejszą gwarancją muszą być zgłoszone w formie pisemnej - listem poleconym
      na adres Sprzedawcy lub bezpośrednio na adres siedziby Plastmo Polska Sp. z o.o. w Jankach ul. Falencka 1,
      05-090 Raszyn. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu systemu rynnowego oraz w przypadku
      ewidentnej konieczności, dokumentację zdjęciową reklamowanego produktu.

8.   W przypadku przesłania reklamacji na adres Sprzedawcy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne przekazanie
      jej w formie pisemnej, listem poleconym do Plastmo Polska Sp. z o.o. w Jankach ul. Falencka 1,
      05-090 Raszyn wraz z wymaganym dowodem zakupu oraz w przypadku ewidentnej konieczności,
      z dokumentacją zdjęciową produktu, którego reklamacja dotyczy; w przypadku gdy towar nie został jeszcze
      zamontowany – do reklamacji powinien być dołączony tenże towar.

9.   Jeśli wada towaru ujawniła się po jego zamontowaniu, Plastmo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
      dokonywania przez Przedstawiciela Techniczno-Handlowego Spółki kontroli zamontowanego systemu.
      Kontrola ta dokonywana jest przez przeprowadzenie oględzin systemu rynnowego w terminie ustalonym
      z Nabywcą uprawnionym do gwarancji, w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji; w przypadku
      niemożności dokonania oględzin w ww. terminie z uwagi na brak kontaktu ze zgłaszającym reklamację
      i niemożność ustalenia dokładnego terminu oględzin lub z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające
      dokonanie oględzin (śnieg na dachu, porywiste wichry), oględziny przeprowadzone zostaną w innym,
      pierwszym możliwym terminie.

10.  Uniemożliwianie, utrudnianie lub odmowa dostępu Przedstawicielowi Techniczno-Handlowemu Spółki
      do miejsca zamontowania reklamowanego systemu rynnowego jest równoznaczne z rezygnacją z uprawnień
      przewidzianych w gwarancji.

11. Reklamacja rozpatrzona zostanie przez Plastmo Polska Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin
      reklamowanego towaru w miejscu jego zamontowania; jeśli zaś towar nie został zamontowany – w terminie
      14 dni od dnia jego dostarczenia do Plastmo Polska Sp. z o.o.

12. W przypadku uznania reklamacji Plastmo Polska Sp. z o.o., w terminie 14 dni zwraca Nabywcy zapłaconą
      cenę za reklamowany towar, naprawia bądź wymienia na towar  wolny od wad w ilości i asortymencie
      odpowiadającym towarowi uznanemu za wadliwy.

13. Wybór sposobu realizacji reklamacji (naprawa, dostarczenie wolnego od wad, zwrot ceny) pozostaje w gestii
      Plastmo Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialność Plastmo Polska Sp. z o.o. z tytułu gwarancji obejmuje koszty
      transportu towaru wolnego od wad do miejsca, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wad;
      odpowiedzialność Plastmo Polska Sp. z o.o. nie obejmuje natomiast kosztów demontażu towaru wadliwego
      i montażu towaru wolnego od wad.

14.  W przypadku realizacji reklamacji poprzez zwrot zapłaconej ceny, nastąpi on na rachunek bankowy wskazany
      w oświadczeniu reklamacyjnym; po otrzymaniu zwrotu ceny Nabywca zobowiązany jest wydać  
      Plastmo Polska Sp. z o.o. wadliwy towar.

15. Plastmo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany palety kolorystycznej oraz zaprzestania
      produkowania systemu reklamowanego przez Nabywcę.

16.  W przypadku wymiany reklamowanego towaru Plastmo Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za różnice
      odcienia lub połysku nowych elementów wolnych od wad w stosunku do zainstalowanych wcześniej na dachu Nabywcy.

17.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu rękojmi za wady
      fizyczne rzeczy.

 

Informacje na temat postępowania w przypadku reklamacji jak i wszystkie materiały informacyjne w tym instrukcje
montażu dostępne są na stronie www.plastmo.pl.

facebook