Plastmo Polska Sp.z o.o.

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej "Polityka Prywatności") stanowi wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego (dalej "Regulamin") zbiór niezbędnych informacji związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy Internetowej i Sklepu Internetowego prowadzonego przez spółkę Plastmo Polska Sp. z o.o.

Akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego powoduje akceptację Polityki Prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 rok. Nr 101 poz. 926, ze zm), jest Plastmo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łajskach przy ul. Fabryczna 5 , 05-119 Legionowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057322, NIP 521-012-19-71, która to Spółka prowadzi Sklep Internetowy pod adresem www.plastmopolska.pl i na potrzeby prowadzonej sprzedaży przechowuje dane Klienta.
 2. Administratorem danych osobowych. Administrator gromadzi i przetwarza dane Klientów w celu sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów, w szczególności w celu kontaktowania się z Klientami na potrzeby realizacji zamówień, dokonywania wysyłki zakupionych towarów, rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Administrator korzysta również z danych dla potrzeb własnych, takich jak przeprowadzanie badań, analiz czy statystyk.
 3. Administrator gromadzi i przetwarza dane Klientów takie jak: dane osobowe, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
 4. Administrator oświadcza, że zbiór Danych wszystkich Klientów korzystających z Sklepu Internetowego został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Klient ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji, o których mowa w punkcie 5 niniejszej Polityki Prywatności. Odwołanie zgody następuje poprzez przesłanie stosownegto oświadczenia pisemnie na adres Administratora lub mailowo na adres: plastmo@plastmo.pl.
 6. Dane podawane są przez Klientów dobrowolnie. Administrator zastrzega jednak, że niepodanie w toku rejestracji jakichkolwiek wymaganych danych uniemożliwi Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 7. Klient uprawniony jest do dostępu do podanych przez siebie danych, ich weryfikacji oraz aktualizacji. W przypadku zaprzestania korzystania ze Sklepu Internetowego, Użytkownik uprawniony jest do usunięcia danych ze zbioru danych. Weryfikacja i aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu się przez Klienta na swoje konto założone w Sklepie Internetowym.
 8. Administrator może odmówić usunięcia danych ze zbioru danych jeśli Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.
 9. W celu ochrony danych Klienta Administrator stosuje środki ostrożności o charakterze administracyjnym, technicznym oraz fizycznym w celu ochrony danych Klientów przed utratą, kradzieżą, dostępem osób trzecich, nieuprawnionymi modyfikacjami oraz zniszczeniem. Środkami tymi są m.in. stałe monitorowanie pomieszczenia, w którym znajduje się serwer jak również stosowanie systemów szyfrowania oraz innych środków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mających na celu zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych, ich utratą oraz zniszczeniem.
 10. Dane Klienta mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności.
 12. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Zebrane informacje wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z obsługą Sklepu Internetowego oraz w celach statystycznych.
facebook